Bezpieczna praca kluczami udarowymi

Ocena użytkowników:  / 1

Bezpieczeństwo w trakcie użytkowania pneumatycznych kluczy udarowych - Chicago Pneumatic i innych.

Pierwszą najważniejszą wskazówką jest generalna zasada:
Przeczytaj i zrozum instrukcje BHP dołączone do narzędzi przed rozpoczęciem pracy i czynnościami serwisowymi. Powinieneś zrozumieć, że brak powyższych czynności zwiększa ewentualnego niebezpieczeństwo uszkodzenia ciała.

Ogólne instrukcje bezpieczeństwa.

Założeniem firmy produkującej profesjonalne wkrętaki i pneumatyczne klucze zapadkoe ( Chicago Pneumatic, ), jest wytwarzanie narzędzi, które pomogą użytkownikowi wykonywać pracę bez ryzyka i wydajnie. Najistotniejszym elementem bezpiecznej pracy narzędzi i urządzeń jest zawsze ich operator. Rozwaga i dobre przepisy są najlepszym zabezpieczeniem przed wypadkiem.
Każda poprawnie sporządzona instrukcja wskazuje na najważniejsze niebezpieczeństwa i zagrożenia, wobec tego trzeba ponadto przestrzegać środków ostrożności, ostrzeżeń oraz opisów umieszczonych na narzędziach i w miejscu pracy. Pracownik ma obowiązek zapoznać się, zrozumieć i używać instrukcje BHP dołączane do każdego urządzenia - AMEN.

Do pracownika : Przeczytaj i postaraj dowiedzieć się jak działa narzędzie, nawet jeśli posiadasz już doświadczenie z analogicznymi narzędziami. Starannie obejrzyj i sprawdź urządzenie przed użyciem. Postaraj się „poczuć” jego siłę, ograniczenia, przypuszczalne ryzyko, jak pracuje i jak go zatrzymać. Czasem wyobraźnia pomaga zniwelować potencjalne zagrożenie.
Elementarnymi, niebezpiecznymi czynnikami w miejscu pracy są:

1) Powietrze pod ciśnieniem

- Sprężone powietrze może spowodować zagrożenie dla zdrowia. Nigdy nie kieruj przewodu ciśnieniowego w kierunku swoim lub innych osób, szczególnie dotyczy to oczu, uszu, okolic ust.
Nigdy nie „przedmuchuj” odzieży z kurzu i pyłów powietrzem o nieznanym ciśnieniu. Zawsze kieruj koniec przewodu z dala od siebie i innych osób.
- Kontroluj czy węże ciśnieniowe nie są uszkodzone lub luźne, wymień je jeżeli to konieczne przed podłączeniem narzędzia.
Bicie przewodu ciśnieniowego może spowodować uszkodzenie ciała.
- Rozłącz narzędzie z przewodu ciśnieniowego, w przerwach w pracy, w trakcie zmiany oprzyrządowania, zmianą nastawienia momentu lub naprawą.
- Nie przekraczaj wartości ciśnienia w celu podniesienia mocy narzędzia, może to doprowadzić do zagrożenia zdrowia oraz skrócić „żywotność” narzędzia.
- Nie zakładaj szybkozłączek do narzędzia, wibracje od bicia przewodu ciśnieniowego mogą spowodować jego uszkodzenie. Szybkozłączki zamontuj zawsze na końcu przewodu ciśnieniowego.
- W przypadku stosowania połączeń uniwersalnych wymaga się stosowania zawleczek blokujących, które zabezpieczają przypadkowe rozpięcie przewodu ciśnieniowego.
- Narzędzia pneumatyczne nie są zaprojektowane do stosowania w środowisku zagrożonym wybuchem, oraz nie są zabezpieczone izolacją odporną na wysokie napięcie.

2) Zagrożenie uszkodzenia wzroku.

Zawsze dbaj o ochronę oczu, oraz twarz stosując odpowiednią maskę ochronną, każda praca stwarza potencjalne zagrożenie.

3) Niebezpieczeństwo związane z oddychaniem.
Praca narzędziem może wywoływać generowanie kurzu i pyłu, w tym przypadku używaj maskę zabezpieczającą prawidłowe oddychanie.

4) Ryzyko związane ze słuchem.
Pogorszenie słuchu, bule głowy i zmęczenie, może być spowodowane ciągłą pracą w warunkach o podwyższonym poziomie hałasu, w tym przypadku zawsze stosuj ochronniki słuchu.

5) Ryzyko związane z wibracjami.
Wydłużona praca narzędziem, które generuje wibracje może być szkodliwe dla dłoni i ramion. W przypadku drętwienia, mrowienia lub bladnięcia skóry należy niezwłocznie przerwać pracę i skonsultować się z lekarzem.

6) Ryzyko związane z niewłaściwym ubiorem.
Nie stosuj luźnej odzieży, która w czasie pracy narzędziem lub akcesoriami wirującymi powoduje zagrożenie zaplątania się lub wciągnięcia materiału. Są to bardzo częste przyczyny okropnych w skutkach wypadków: oskalpowanie luźnych włosów, uszkodzenia stawów, złamanie kończyn górnych.

7) Ryzyko dodatkowe:
- Poślizg, potknięcie lub upadek mogą doprowadzić do poważnego obrażenia a nawet śmierć. Unikaj pozostawiania rozwiniętych przewodów ciśnieniowych, zwłaszcza w miejscach gdzie przemieszczają się pracownicy.
- Operator i personel techniczny musi być przeszkolony i przygotowany do wykonywania swoich obowiązków.
- Urządzenia przeznaczone do usuwania nierówności powierzchni powinny być stosowane w sposób eliminujący ryzyko otarcia lub przecięcia.
- Używaj rękawic ochronnych, zabezpieczając dłonie przed otarciami.
8) Używaj głowy i nigdy nie przestawaj myśleć o potencjalnych zagrożeniach, chwila nieuwagi może Cię drogo kosztować.

Pneumatyczne Klucze Udarowe – niebezpieczeństwa:

Pod żadnym pozorem nie używać nasadek ręcznych. Używać wyłącznie kluczy nasadowych udarowych w dobrym stanie. Nasadki udarowe w złym stanie zmniejszają moc udarową i mogą się rozpaść, doprowadzając do obrażeń ciała.

Nasadka e26 udarowa.


W przypadku korzystania z przegubu Cardana nigdy nie uruchamiać narzędzia poza miejscem pracy. W przeciwnym razie nastąpić może odrzut przegubu, powodując zagrożenie.
Cały czas używać względnie najprostszego sposobu łączenia. Przedłużki, redukcje redukują moc w skrajnych przypadkach mogą się obluzować, powodując obrażenia ciała. Należy używać jak tylko to możliwe długich nasadek oraz oryginalnych akcesoriów.
W przypadku narzędzi wyposażonych w element ustalający nasadki ze sworzniem i o-ringiem należy prawidłowo zabezpieczyć sworzeń za pomocą o-ringu.

W przypadku zbyt mocnego lub zbyt niewystarczającego dokręcenia elementów mocujących może dojść do ich zerwania lub poluzowania i odłączenia, czego skutkiem mogą, być poważne obrażenia ciała. Odłączone elementy mogą zostać wyrzucone. Śruby wymagające dokręcenia określonym momentem, należy sprawdzić za pomocą klucza dynamometrycznego.

Uwaga: klucze dynamometryczne „klikające” nie są w stanie zidentyfikować przypadku połączenia dokonanego z wyższym momentem dokręca. Stosować klucz dynamometryczny zegarowy.
- Aby zminimalizować zagrożenie obrażeń używając pneumatycznych zapadkowych kluczy udarowych, zawsze pewnie trzeba podeprzeć uchwyt w kierunku przeciwnym do obrotu trzpienia w celu zminimalizowania reakcji momentu obrotowego.
To tyle Pozdrawiam

Ochrona dróg oddechowych przed toksycznymi areozolami cz.2/2

Ocena użytkowników:  / 1

Pierwsza część art. ochrona dróg oddechowych.

 

Witam poniżej druga część artykułu o ochronie dróg oddechowych przed toksycznymi areozolami i pyłami.

1.3. "Wskaźnik ochronności"

Czy opisane do tej pory charakterystyki filtrów pozwalają na dopasowanie ochrony układu oddechowego do jednoznacznego zagrożenia toksycznym aerozolem?
Nie, gdyż własności filtrów nie są do tego celu wystarczające. Istotna jest konstrukcja części twarzowej (maski, półmaski), a więc sprzętu kompletnego. Toksyczny aerozol może dostać się pod część twarzową, a następnie do układu oddechowego dwiema drogami:

1 Przenikając prze materiał filtracyjny
2 Przeciekając przez nieszczelności pomiędzy maską (półmaską) i twarzą.

Pierwszą drogę opisaliśmy, a więc możemy z dużą precyzją wskazać ilość wnikającego aerozolu, znając jego postać i wyniki testów chlorku sodu i mgły olejowej. Ilość aerozolu wnikającego drugą drogą da się ocenić jedynie statystycznie, testując reprezentatywną grupę użytkowników przez badanie przecieku. Opis na stronie http://wiertlogres.pl/index.php/bhp-ochrona-podczas-pracy
I tu mała dygresja zakładając półmaskę, panowie golimy twarz się dokładnie!! Z modną obecnie brodą lub kilkudniowym zarostem nie można używać półmasek!!!

Zasadniczo szacuje się, że:

- Przez nieszczelności półmaski jednorazowej może wniknąć nie więcej niż: 5 % aerozolu – dla półmaski klasy P1, 4 % - dla półmaski klasy P2 i 0.95 % dla półmaski klasy P3
- Przez nieszczelności półmaski wielorazowej (części twarzowej) nie więcej niż 2 %
- Przez nieszczelności pełnej maski nie więcej niż 0,05 %

Jeśli doliczymy "przeciek" materiału filtracyjnego i "przeciek" części twarzowej to otrzymamy tzw. "przeciek całkowity". Jeżeli podzielimy 100 % przez tą wartość to osiągniemy krotność obniżenia stężenia przed i za maską czyli tzw. "wskaźnik ochronności".
Jeżeli przyjmiemy, że pod maską może być stężenie równe co najwyżej NDS, to wartość "wskaźnika ochronności" obliczy nam automatycznie maksymalną wielokrotność NDS w powietrzu poza maską.

Są to bez wątpienia wartości przybliżone, brane z marginesu bezpieczeństwa dla większości użytkowników. Proszę zwrócić uwagą na słowo "większości". Jeżeli nie zbadamy dopasowania danej maski (półmaski) do naszej twarz, to możemy być tę fatalną mniejszością. Proszę także zwrócić uwagę, że producent może gwarantować większą ochronność maski, niż to wynika z granicznych wartości przecieków. Jeżeli producent zapewnia, że jego filtry P2SL mają skuteczność 99,9 %, a nie 94 % jak wymaga norma, to przyjmując, że np półmaska ma 2 % przecieku a filtr 0,1 % uzyskujemy wskaźnik ochronności:

100/(2+0,1) = 47,6 a nie 100/(2+6) = 12,5

Tak postąpiła firma "SECURA" ze swoim filtrem P2SL.

2. ROBLEMY PRAKTYCZNEGO DOBORU OCHRON UKŁADU ODDECHOWEGO

Aby wymieniony na wstępie producent lub spredawca ochron układu oddechowego mógł, bez najmniejszych niejasności zalecić dany model sprzętu musiałby od potencjalnego klienta otrzymać konkretne informacje: "mam zagrożenie ołowiem w postaci dymu tlenku ołowiu o stężeniu 1 mg/m3".
W ten sposób klient określiłby:
rodzaj substancji toksycznej (ołów),
rodzaj i wielkość cząstek (cząstki stałe o rozmiarze submikronowym),
stężenie (1 mg/m3).
Sprzedawca znając NDS dla tlenku ołowiu (0,05 mg/m3) mógłby powiedzieć, że potrzebna jest ochrona zmniejszająca to stężenie 20 razy.

W tym przypadku stosując półmaskę (2 % przecieku) ze zwykłym filtrem (6 % przecieku) uzyskalibyśmy 12,5 krotne obniżenie stężenia. Nie zmieniając rodzaju ochrony (półmaska) ale stosując filtr o przecieku 0,1 % uzyskujemy 47,6 krotne zmniejszenie stężenia. Mamy więc opcję: zastosować standardowy filtr klasy P3 w pierwszym przypadku (0,01 % przecieku) i 49,8 krotne zmniejszenie stężenia o oporach początkowych 420 Pa lub filtr klasy P2SL o podwyższonej efektywności i oporach 180 Pa. W drugim przypadku uzyskujemy podwyższony komfort oddychania i niższą cenę.

Nadzwyczaj rzadko, możemy od potencjalnego klienta otrzymać tak ścisłe sformułowanie problemu. Częściej natrafiamy się z następującą informację: "pracuję w galwanizerni i mam 15 krotne przekroczony NDS dla chromu".
Reakcja na takie zapytanie wymaga już dużej kompetencji u sprzedawcy. Musi on mieć pojęcie w tym przypadku, w jakiej postaci występuje chrom w powietrzu w galwanizerni. Znając rodzaj realizowanych tam operacji musi on szukać ochrony przed aerozolem ciekłym. I znowu - jeżeli wybierze półmaskę ze typowym filtrem P2SL to otrzyma 12,5 krotne zmniejszenie stężenia; jeżeli założy standardowy filtr P3 - 49,8 krotne, a jeżeli filtr P2SL o przecieku 0,1 - 47,6 krotne.

Proszę zwrócić uwagę, że w obu tych przypadkach granicą współczynnika ochronności dla filtrów o dużej skuteczności (0,1 % lub 0,01 % przecieku) wymusza efektywność dopasowania półmaski o wartości 2 % przecieku. Przekroczenie progu ok. 50 krotnego obniżenia stężenia wymaga użycia pełnej maski: (0,01 % przecieku filtr i 0,05 % maska) daje graniczną wartość wskaźnika ochronności 1666). Jeszcze więcej zdolności wymaga od dystrybutora sformułowanie problemu: "pracuję w lakierni i potrzebują ochrony układu oddechowego".

Jeżeli doświadczony dystrybutor nie zada w tej sytuacji serii posiłkowych pytań ustalających rodzaj zagrożenia, to może przyczynić się nawet do wypadku śmiertelnego. Jeśli nie da się ustalić szczegółów przeprowadzi następujące rozumowanie: zapewne jest tam lakierowanie natryskowe, mamy więc zarówno aerozol ciekły lakieru w rozpuszczalniku organicznym oraz rozpuszczalniki organiczne w postaci par i gazów. Jedynym rozwiązaniem jest w tej sytuacji zalecenie pełnej maski z wkładami chemicznymi typu A. Jeśli może uzyskać jakieś informacje o występujących zagrożeniach może na podstawie osiągniętego wskaźnika ochronności zalecić półmaskę z wkładami A1 i filtrami P2SL.

3. PODSUMOWANIE

Podstawowym kryterium doboru ochron są aktualnie wytyczne wynikające z norm. W charakterze ochron przed aerozolami toksycznymi jedynie wytyczne to granica wartości NDS-ów dla poszczególnych klas filtrów (2 mg/m dla klasy P1, do 0,05 mg/m dla klasy P2 i poniżej 0,05 mg/m dla klasy P3).399

Takie "mechaniczne" kryteria, jak staraliśmy się unaocznić, nie prowadzą do doboru optymalnej ochrony. W naszej ocenie znacznie lepszym sposobem wyboru ochrony jest spójne trzymanie się analizy "wskaźnika ochronności". Dalej lepszym sposobem jest dołączenie konsekwentnego systemu dobierania ochron do każdej sytuacji. Taką droga dobiera się ochrony w USA. Obowiązuje opublikowany dokument: NIOSH Respirator Decision Logic, który prowadząc ewentualnego użytkownika krok po kroku, naciska go do coraz bardziej dokładnego scharakteryzowania gatunku zagrożenia i do kolejnego odrzucania ochron, które w danej sytuacji nie spełniają swojego zadania.

Na podstawie Art dr. inż. Włodzimierza Piłacińskiego, inż. Jana Michalaka

Ochrona przed toksycznymi areozolami

Ocena użytkowników:  / 1

Cześć, dzisiaj problem związany z:
Ochrona układu oddechowego przed pyłami, dymami i mgłami toksycznymi.
Na przykładzie doboru ochrony dróg oddechowych do zagrożeń aerozolami toksycznymi, przedstawione są tematy wynikające z braku trwałego układu podejścia w takiej sytuacji. Opisana jest sugestia analizy "wskaźnika ochronności" jako istotnego kryterium wyboru wzorowanego na NIOSH Respirator Decision Logic.

1. KRYTERIA DOBORU OCHRON UKŁADU ODDECHOWEGO

Typowa sytuacja z jaką spotykają się producenci i doradcy (w sklepie) ochron dróg oddechowych, to mail od klienta z pytaniem co ma zakupić dla konkretnego stanowiska pracy: malarza, galwanizera, spawacza, operatora maszyny rolniczej, odlewnika. Od wiedzy i doświadczenia pytającego i od doświadczenia doradcy bardzo często zależy życie lub zdrowie pracownika.
Poziom tej wiedzy jest bardzo często niski, a poza tym przepisy i dostępne materiały informacyjne są często niejasne i niekonsekwentne.
Zamiarem aktualnej prezentacji jest wyjaśnienie sposobu dobierania ochrony przed aerozolami toksycznymi i wskazanie zarówno sprzedawcy jak i użytkownikowi na ewentualne pułapki na tej drodze.

1.1. Podział ochron układu oddechowego

Istnieją dwa typy (zapewnienia pracownikom świeżego powietrza do oddychania).
Można zaopatrzyć pracownika w:
Maskę oczyszczającą powietrze.
Maskę oczyszczającą z dmuchawą.
Nad drugim przykładem nie będziemy się zatrzymywać bo, dysponując źródłem czystego powietrza pozostaje nam jedynie zastanowić się czy to źródło nosić na plecach, przy pasie, czy plątającym nogi w wężu zasilającym.
Interesuje nas pierwszy przypadek.

na wstępie ustalimy rodzaje zagrożeń.
Mogło nim być:
1 Aerozole, areozol.
2 Pary i gazy substancji szkodliwych.
3 Aerozole oraz pary i gazy substancji szkodliwych.

Ograniczmy się zgodnie z wcześniejszym założeniem do aerozoli i sprecyzujmy jaki typ ochron dróg oddechowych można stosować:

1 Półmaski jednorazowe.
2 Maski ochronne zaopatrzone w filtry wymienne lub wielokrotnego użytku.

Te drugie mogą funkcjonować na zasadzie wymuszenia przepływu powietrza przez filtr :
oddechem pracownika
wentylatorem (dmuchawą)
W obu tych przypadkach możemy filtry umieścić w konstrukcji:
Ustnika - uciążliwe i niewydajne rozwiązane.
Półmaski ochronnej
Pełnej maski
Poza maską, w połączeniu z wężem.
A ponad to, ochrony z wymuszonym obiegiem powietrza mogą być oparte o konstrukcję kaptura lub hełmu. Jak widać, fundamentalnym elementem wszystkich tych ochron są filtry.

1.2. Klasyfikacja filtrów

Klasyfikacja przyjęta w Europie przewiduje trzy klasy filtrów:
P1 - filtr przeciwko pyłom, dla których NDS jest nie mniejszy od 2 mg/m3 (z wyłączeniem pyłów azbestu)
P2 - filtr przeciwko pyłom, dymom i mgłom, dla których NDS jest nie mniejszy od 0,05 mg/m3 oraz pyłom azbestu
P3 - filtr przeciwko pyłom, dymom i mgłom, dla których NDS jest mniejszy od 0,05 mg/m3

Natychmiast po wprowadzeniu tej klasyfikacji zaczęły się niekonsekwencje w oznaczaniu filtrów tymi klasami. Aby zrozumieć jak szkodliwa może być ona dla potencjalnego użytkownika, trzeba przypomnieć jaki podstawowy parametr i jakimi metodami jest badany przy definiowaniu klasy filtrów. Tym atrybutem jest skuteczność filtracji. Bada się ją w Europie dwiema metodami:

Testem aerozolu chlorku sodu,
Testem mgły olejowej.

Pierwszy aerozol jest typowym aerozolem stałym: suche kryształki chlorku sodu zawieszone są w powietrzu. Zbadanie filtrów tym aerozolem odpowiada więc na kwestie jak wydajny będzie filtr przeciw aerozolom stałym (pyły i dymy).

Drugi aerozol jest charakterystycznym aerozolem ciekłym: kropelki oleju zawieszone są w powietrzu. Badanie filtrów tym aerozolem odpowiada więc na zapytanie, jak efektywny będzie filtr przeciwko aerozolom ciekłym (mgła cieczy). Wymagane skuteczności dla poszczególnych klas podano poniżej.

 

 

Klasa filtru

Wskaźnik filtracji aerozolu przy przepływie 95 dm3/min.

Wskaźnik filtracji aerozolu przy przepływie 95 dm3/min.

Opory przepływu przy przepływie

Opory przepływu przy przepływie

 

chlorek sodu

mgła olejowa

30 dm 3/min.

95 dm 3/min.

P1

maks. 20%

nie bada się

maks. 60 Pa

maks. 210 Pa

P2

maks. 6%

maks. 2%

maks. 70 Pa

maks. 240 Pa

P3

maks.0.05%

maks. 0.01%

maks. 120 Pa

maks. 420 Pa

 


Na rynku ukazały się ostatnio innowacyjne materiały filtracyjne, uzyskiwane z włókien sztucznych metodą wydmuchu w strumieniu gorącego powietrza (tzw. materiały pneumotermiczne). Istotnym mechanizmem filtracji jest w nich mechanizm oddziaływań elektrostatycznych pomiędzy naładowanym materiałem filtracyjnym i przeciwnie naładowanymi cząstkami aerozolu. Filtry wykonane z tego półproduktu są bardzo skuteczne gdy bada się je metodą chlorku sodu, szybko natomiast tracą swoje właściwości filtracyjne gdy kropelki cieczy neutralizują ładunek na włóknach. Efekt ten uwidacznia się w teście mgły olejowej, ale dopiero w trakcie dłuższego testu.

Są na rynku filtry oznakowane jako P2 niewytrzymujące testu mgły olejowej.
Dla odróżnienia, czy filtry nadają się jedynie do filtracji cząstek stałych (pyłów i dymów) czy również cząstek ciekłych (mgieł) wprowadza się obecnie oznakowanie rozróżniające podklasy: P2S dla pyłów i dymów oraz P2SL dla pyłów, dymów i mgieł. Co gorsza zaczyna sobie torować drogę na rynek również podklasa P3S.
Dla porównania można podać, że USA konsekwentnie trzyma się swojej własnej systematyki filtrów i używa dodatkowych testów dla ich oceny. Klasy filtrów wg standardów USA to:

przeciwko pyłom o NDS nie mniejszym niż 0,05 mg/m3
przeciwko dymom o NDS nie mniejszym niż 0,05 mg/m3
przeciwko mgłom o NDS nie mniejszym niż 0,05 mg/m3
przeciwko pyłom, dymom i mgłom o NDS mniejszym niż 0,05 mg/m3
przeciwko pochodnym radonu
przeciwko pyłom i mgłom zawierającym azbest.

Koniec części pierwszej. Poniżej art powiązane.

Część 2 ochrona dróg oddechowych.

Opis masek i półmasek ochronnych z wymiennymi filtrami i pochłaniaczami.

Instrukcja zestawu dla chemizatora

Ocena użytkowników:  / 0

SECURA 2000 PEST zestaw ochronny dla chemizatorów.

■ Użytkowanie zestawu
• Półmaska Secura silikonowa lub neoprenowa wypozażona w filtropochłaniacz A1 P2 R D.
Najszybszą drogą przedostawania się substancji toksycznych do krwiobiegu jest układ oddechowy. Dlatego należy używać masek lub półmasek ochronnych z filtropochłaniaczami chroniącymi przed substancjami chemicznymi. Najbardziej odpowiednie ze względów użytkowych jak i ekonomicznych są półmaski. Prawidłowe stosowanie półmaski zabezpiecza w 100% użytkownika przed zatruciem toksycznymi środkami ochrony roślin.
Konstrukcja oraz użytkowanie zastosowanej w zestawie półmaski opisane są dokładnie w instrukcji nr IU-020/1/2010 dołączonej do półmaski będącej w zestawie.


• Kombinezon
Kombinezon jest wykonany z gęsto tkanego lub nieprzemakalnego materiału. Jednorazowe stosowanie kombinezonu zapobiega wtórnemu skażeniu środkami chemicznymi. Podczas przygotowanie cieczy użytkowych i ich rozlewania należy używać dodatkowej ochrony skóry w postaci nieprzemakalnych fartuchów ochronnych. Fartuch ochronny winien zakrywać ciało od ramion aż do butów.
Uwaga:
Nieprzemakalnego kombinezonu należy używać zawsze, gdy mgła lub rozpylona ciecz może zmoczyć ubranie robocze.
Należy pamiętać, że kombinezon jednorazowy po użyciu należy spalić. Stosuj ąc inne ubranie ochronne do prac ze środkami ochrony roślin trzeba je wyprać.
• Rękawice ochronne Podczas pracy ze środkami ochrony roślin należy zawsze używać rękawic ochronnych. Rękawice (bez ściągacza) muszą zakrywać przegub ręki. Do prac z środkami ochrony roślin stosuje się wyłącznie rękawice przeznaczone do tego celu, posiadające znak CE. Niedopuszczalne jest stosowanie rękawic podatnych na działanie rozpuszczalników zawartych w środkach ochrony roślin.
W trakcie większości prac z środkami ochrony roślin rękawy bluz winny być wyłożone na rękawice tak by nie dopuścić do ściekania cieczy do wnętrza rękawicy. Podczas prac wymagających podnoszenia rąk do góry rękawice należy wyłożyć na rękawy. Po skończonej pracy, ale przed zdjęciem rękawic należy je umyć w wodzie z mydłem by uniknąć skażenia rąk. Po zdjęciu rękawice należy moczyć w 3% roztworze podchlorynu sodu przez co najmniej dwie godziny (szczególnie po pracy z pestycydami). Rękawice powinny być dopasowane do wielkości dłoni tak by można je było swobodnie zdejmować bez konieczności przewracania na stronę zewnętrzną.
• Gogle
Gdy istnieje możliwość zetknięcia się preparatu z twarzą aszczególnie z oczami należy używać dobrze dopasowanych, niezaparowuj ących gogli lub przezroczystej osłony na twarz.
Jest to bardzo ważne przy przelewaniu odważaniu i odmierzaniu koncentratów oraz w trakcie pracy z pyłami lub rozpylonymi środkami ochrony roślin. Gogle i inne osłony twarzowe należy zawsze utrzymywać w czystości myjąc je w wodzie z mydłem i dezynfekuj ąc przez moczenie co najmniej dwie godziny w 3% roztworze podchlorynu sodu a następnie ponowne mycie w wodzie i suszenie na powietrzu.
Szczególną uwagę należy zwrócić na gumki mocujące gogle lub osłony. Są one często wykonane z materiału łatwo wchłaniaj ącego roztwory co powoduje konieczność ich częstej i regularnej wymiany.
• Nakrycie głowy
Podczas pracy z środkami ochrony roślin należy zawsze nosić nakrycie głowy. Może być to kaptur kombinezonu lub kapelusz z szerokim rondem zwłaszcza przy pracach w uprawach o wysokości przekraczaj ącej wzrost wykonawcy zabiegu. Kapelusze winny być jednorazowego użytku bądź wykonane z materiału pozwalaj ącego na łatwe mycie wodą z mydłem lub detergentem.
• Obuwie
Obuwie winno być wykonane z gumy bez podszewki. Ze względu na możliwość wchłaniania szkodliwych lub truj ących substancji podczas pracy za środkami ochrony roślin nie wolno używać butów ze skóry lub drelichu czy innego nasi ąkliwego materiału. Nogawki spodni musz ą być wyłożone na buty by uniemożliwić spływanie cieczy do wnętrza butów.
■ Przechowywanie
Zestawy należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, pozbawionych szkodliwych par i gazów, zapewniaj ącychutrzymanie temperatury - 5 do +40 oC i wilgotności względnej do 80%. Zestawy nie powinny być przechowywane razem z substancjami toksycznymi i działaj ącymi agresywnie na materiały, z których jest wykonana torba i opakowanie zestawu lub wydzielającymi nieprzyjemne zapachy. Niedopuszczalne jest przechowywanie zestawów w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub w odległości mniejszej niż 1 m od urządzeń grzejnych. Podczas transportu zestawy powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi.
■ Okres gwarancji
Producent gwarantuje zachowanie parametrów użytkowych zestawu przez okres 5 lat od daty produkcji pod warunkiem przechowywania półmaski w szczelnym opakowaniu fabrycznym. Po tym okresie lub każdorazowo w przypadku uszkodzenia (rozhermetyzowania) opakowania (rozerwanie, przedziurawienie) zestaw należy poddać przegl ądowi technicznemu i ponownej atestacji.
■ Ograniczenia w stosowaniu
Zestaw SECURA 2000 PEST nie może być używany jeżeli stężenie tlenu w powietrzu jest niższe niż 17%.
Zabrania się stosowania zestawu w kanałach, studzienkach, zbiornikach oraz pomieszczeniach zamkniętych o niewielkiej kubaturze.
■ Charakterystyka konstrukcji Zestaw SECURA 2000 PEST składa się z dwufiltrowej półmaski SECURA 2000 skompletowanej z dwoma filtropochłaniaczami typu 2041 A1P2 RD zapakowanymi w szczeln ą torbę wykonan ą z materiału barierowego zabezpieczaj ącą przed działaniem czynników zewnętrznych i atmosferycznych.
W skład zestawu wchodzą ponadto:
• kombinezon jednorazowego użytku z materiału chemo- i wodoodpornego, umożliwiaj ący oddychanie skóry,
• rękawice o dużej odporności chemicznej i mechanicznej, wewnątrz flokowane,
• gogle ochronne
• teczka do przechowywania i przenoszenia zestawu.
Uwaga: Dodatkowo podczas prac zaleca się stosować: nakrycie głowy, obuwie gumowe bez podszewki, fartuch gumowy, osłonę twarzy.
■ Wymagania
Elementy zestawu SECURA 2000 PEST są identyczne ze środkami ochrony indywidualnej będącymi przedmiotami świadectw zgodności:
• półmaska SECURA 2000 – CE 1437, certyfikat nr WE/S/1807/2011 z dnia 3 listopada 2011 r. wydany przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa;
• filtropochłaniacz 2041 A1P2 RD – CE 1437, certyfikat nr WE/S/1426/2009 z dnia 29 października 2009 r. wydany przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa;
• kombinezon MICROGARD 1500 – CE 0120, certyfikat nr 951067 wydany przez jednostkę notyfikowan ą SGS Yarsley
International Certification Sernice LTD, Trawers Way, Redhill, Surrey, RHI 2JN, United Kingdom;
• rękawice typu UNIVERSAL PLUS 87-650 – CE 0493, certyfikat nr 03204392 wydany przez jednostkę notyfikowan
ą CENTEXBEL, TECHNOLOGIENPARK 7, B-9052 ZWIJNAARDE;
• gogle typu ENHA 4304CC – CE 0070, certyfikat nr 0070-144-085-05-95-032 wydany przez jednostkę notyfikowan ą
INRS, Avenue de Bourgogne, B.P.n 27, 54501 Vandoevre CEDEX

Dziękujemy za zakup zestawu ochronnego SECURA 2000 PEST.
Zakupili Państwo nowoczesny produkt wysokiej jakości. Prosimy zapoznać się z niniejsz ą instrukcj ą, co pozwoli Państwu właściwie użytkować zestaw.
Niniejsza instrukcja przedstawia zasady korzystania z zestawu ochronnego SECURA 2000 PEST, koniecznego do bezpiecznego wykonywania następuj ących czynności:
• przygotowania cieczy użytkowych z truciznami nawet I i II klasy;
• opryskiwania na polu roślin niskich;
• podlewania roślin środkami ochrony roślin;
• opryskiwania sadów i chmielników;
• wysiewania granulatu na polach.
Należy pamiętać, że podczas pracy z chemicznymi środkami ochrony roślin najbardziej zagrożone są:
• drogi oddechowe i układ pokarmowy – dlatego konieczne jest stosowanie półmasek (respiratorów);
• oczy – dlatego należy używać okularów ochronnych zabezpieczaj ących oczy przed zanieczyszczeniem szkodliwymi substancjami;
• skóra a szczególnie ręce – dlatego należy używać rękawic i ubrań ochronnych zabezpieczaj ących przed szkodliwym działaniem substancji na skutek wchłaniania przez skórę.
Zestaw ochronny SECURA 2000 PEST chroni układ oddechowy, oczy i skórę przed szkodliwym działaniem środków ochrony roślin.
■ Wprowadzenie
Bezpieczne stosowanie środków ochrony roślin wymaga przestrzegania kilku podstawowych zasad:
• stosować preparaty chemiczne tylko wtedy, gdy jest to absolutnie konieczne i o ile jest to możliwe jako element zintegrowanych programów ochrony roślin;
• zapoznać się z instrukcj ą stosowania preparatu i bezwzględnie jej przestrzegać;
• nie dopuszczać dzieci w pobliże opryskiwaczy i aparatury służącej do przygotowywania cieczy użytkowej i miejsc składowania preparatów;
• przechowywać preparaty w oryginalnych opakowaniach, w oznakowanych szafach z dala od pożywienia i pasz;
• pracować z drugą osobą przy stosowaniu preparatów z klasy trucizn;
• przestrzegać zakazu jedzenia, picia i palenia tytoniu podczas pracy ze środkami ochrony roślin;
• nie przebywać na terenie świeżo opryskanych do czasu wyschnięcia preparatu (czas podany w instrukcji stosowania preparatu);
• użytkować właściwie sprzęt ochronny układu oddechowego, oczu i rąk).

 

Filtry do masek dla lakierników i sadowników

Ocena użytkowników:  / 1

Dzień dobry, dzisiaj temat: filtry i filtropochłaniacze do masek przeciwgazowych i przeciwpyłowych Secura
Podczas wykonywania różnorakich prac w zakładzie, garażu czy podczas oprysków, gdzie zwartość szkodliwych par i gazów przewyższa NDS, niezbędna jest maska przeciwgazowa. Zdrowie mamy jedno i wskazane jest o nie dbać, w szczególności, że chemia w dzisiejszych czasach jest niesłychanie szkodliwa i możemy na skutek nieuwagi doprowadzić do trwałego uszkodzenia zdrowia. Dosyć straszenia.
Wykonując prace w otoczeniu szkodliwych gazów w największym stopniu narażony jest nasz układ oddechowy. Gazy lub mgły przenikają bezpośrednio przez płuca do krwi, mózgu i naszych narządów. Wypada jednak pamiętać o oczach i całej skórze, przez nie również, choć w mniejszym stopniu szkodliwe chemikalia dostają się do organizmu. Stąd okulary ochronne i kombinezowy robocze.
Wracając do ochrony dróg oddechowych chcę zaprezentować różne modele pochłaniaczy i filtropochłaniaczy przeciwgazowych. W oddzielnym poście wstawię tabelę z ich typami i przeznaczeniem. Zdaje sobie sprawę, że patrząc na nią lwia część z ewentualnych użytkowników nie będzie wiedziała, co wybrać. Bo przecież podczas stosowania środków ochrony roślin nie wiemy, do jakiej grupy można je zaliczyć, albo lakierując samochód nie wiemy, jakie cuda zawiera farba. Ale spokojna głowa, są przygotowane gotowe zestawy: maski przeciwgazowe + filtry węglowe do oprysków czy dla lakierników, czy rolników przy opryskach, ale o tym później.
Pierwszą elementarną kwestią jest wyznaczenie czy mamy do czynienia z określonymi gazami i parami, wtedy wybieramy selektywne pochłaniacze.
Czy mamy do czynienia z nieokreślonymi lub nieznanymi gazami i parami, wtedy używamy pochłaniacze wielogazowe.
Jeżeli oprócz gazów i par występują szkodliwe pyły dymy i mgły np. podczas lakierowania czy oprysków to stosujemy filtropochłaniacze, profesjonalnie powinienem napisać dziesięciokrotnie przekraczającym Niebezpieczne Dopuszczalne Stężenie. Filtropochłaniacz ma na wlocie pochłaniacza filtr wyłapujący drobinki o sprecyzowanej wielkości. I tu należałoby scharakteryzować kolejny istotny atrybut pojawiający się na filtrach i pochłaniaczach.
Klasa pochłaniacza 1 (np. poczłaniacz A1, ABEK1) oznacza, że dopuszcza się jego stosowanie do stężeń szkodliwych par i gazów nieprzekraczających 0,1% w objętości.


Klasa pochłaniacza 2 (np. B2, pochłaniacz ABEK2) oznacza, że dopuszcza się jego stosowanie do stężeń szkodliwych par i gazów nieprzekraczających 0,5% w objętości.
Klasa Filtra P1 chroni przed aerozolami i cząstkami stałymi i ciekłymi nieprzekraczającymi 4* NDS
Klasa Filtra P2 zabezpiecza przed aerozolami i cząstkami stałymi i ciekłymi nieprzekraczającymi 10* NDS
Klasa Filtra P3 chroni przed aerozolami i cząstkami stałymi i ciekłymi nieprzekraczającymi 20* NDS
Ważne, zatem jest gdzie i w jakim stężeniu wykonujemy pracę. Wiadomo, że jak będziemy oczyszczali rozpuszczalnikiem detal w małym niewietrzonym pomieszczeniu to stężenie będzie wyższe, a jak na wolnym powietrzu to nieporównywalnie mniejsze.
No to teraz po takiej lekturze to pojawia się chaos liczb i cyfr i pytanie, co zrobić i jaki pochłaniacz wybrać. Nie jest tak źle firma Secura przygotowała gotowe 2 zestawy.
Pierwszy najczęściej sprzedawany to Secura 2000 Lak. Zestaw do prac z farbami i lakierami, żywicami i rozpuszczalnikami. Dołożony jest do niego filtr P1 chroniący przed pyłami i aerozolami, przedłuża on również żywotność pochłaniacza A1.
Secura 2000 Chem, zestaw maski z filtropochłaniaczami. Zastosowanie takie jak powyższe, na dodatek może być stosowana w czasie oprysków roślin. Nakładka P1 chroni przed pyłami i aerozolami do 10*NDS.

Maski wielokrotnego użytku Secura

Ocena użytkowników:  / 0

Cześć
       Maski przeciwpyłowe i przeciwgazowe wielokrotnego użytku (MWU) stosujemy tam gdzie ważna jest szczelność zestawu i planowane jest duże natężenie pracy.
Wiadomo bowiem że, maski jednorazowe mają znaczne przecieki boczne wynikające z niekompletnego dopasowania się włókniny do części twarzy. Takie nieszczelność może wynosić do kilku do kilkunastu procent. W solidnych maskach silikonowych lub neoprenowych taka nieszczelność zredukowana jest > 2%. Kolejną sprawą jest ekonomia. Gdy planujemy polerować 2 deski to nieekonomiczny będzie zakup maski wielokrotnego użytku przewyższające kilku krotnie wartość tych desek. W takim przypadku trzeba jeszcze powiedzieć o NDS Najwyższym Dopuszczalnym Stężeniu pyłu, który podczas szlifowania takiej deski nie jest przekraczany.
Niejednakowo będziemy przystępowali do pracy ciągłej lub pracy okresowej, gdzie NDS jest pokaźne i ochrona górnych dróg oddechowych jest konieczna.
       Dokonując wyboru MWU powinno się pamiętać o kilku kryteriach:
1) Filtr lub filtropochłaniacz musi być efektywny i chłonny, i na tyle mały, aby nie zastawiał pola widzenia, i aby nie był za ciężki. Temat bardziej szczegółowo rozwinięty w poście dobór pochłaniaczy i filtropochłaniaczy w warunkach toksycznych gazów i aereozoli.
2) Maska powinna ściśle przylegać do buzi i być małych rozmiarów.
3) Zawory wdechowe i wydechowe winny mieć dużą przepustowość otwarcia.
4) Maski powinny być wszechstronne, tzn. dawać możliwość konfiguracji, jako maski przeciwpyłowe, maski dla lakierników, maski dla sadowników i ogrodników, chronić przed gazami, areozolami i parami substancji szkodliwych.


       Można wtedy używać je do różnych prac: lakierowanie natryskowe, szlifowanie, prace remontowe, opryski środkami ochrony roślin, pracy w odlewniach, czyszczenie z użyciem rozpuszczalników.
Te kryteria spełniają maski przeciwgazowe wielokrotnego użytku Secura. Bazuje się tu na jednej konstrukcji wykonanej z silikonu lub neoprenu. Żeby sie za bardzo nie rozpisywać, napiszę to z doświadczenia: zalecamy stosowanie masek silikonowych. Pisze to wcale nie dla tego, że są one droższe. guma neoprenowa ma jedną wadę: ma słabą wytrzymałość chemiczną. Używany przez dłuższy czas ( kilka miesięcy ) traci swoje właściwości i zaczyna się rozlatywać. Zdarzyło mi się parę razy, że po kilku godzinach pracy na starej masce neoprenowej miałem na twarzy poprzyklejane kawałki neoprenu. Zaznaczę jednak, że pracowałem w miejscu gdzie stosowałem kwasy, rozpuszczalniki i różne stężenia dymu.


       Ważnym wyznacznikiem wyboru lub kupna maski jest również:
Jego konstrukcja, szybka wymiana wkładów filtracyjnych, ściąganie i zakładanie nie powinno nastręczać kłopotów,
Maska powinna zapewniać szybką i bezproblemową regulację pasków naciągowych.
Możliwość zakupu części zapasowych takich jak: płatki wdechowe i wydechowe, taśmy elastyczne, filtr, filtropochłaniacz, pierścień dociskowy i zewnętrzne osłonki filtracyjne..
Maska powinna mieć uniwersalny wymiar mocowania filtrów, żeby nie było problemów przy zakupie z dopasowaniem i montażem.

Kulturalnie do narzędzi

Ocena użytkowników:  / 1

Prawidłowa obsługa i eksploatacja elektronarzędzi.
Jakby logiczne ale nie tak do końca. Względy są dwa:
       Banialuki pisane na niektórych pudełkach tanich elektronarzędzi. Mam na myśli np. szlifierkę za 89 zł i opis na pudełku profesional i moc 890W. No i Kowalski zaczyna pracę profesjonalną, i po godzinie z maszyny zaczyna się kopcić. Dlaczego? Bo to nie jest profesjonalna szlifierka, tylko szlifierka przeznaczona do prac dorywczych, czas ciągłej pracy to około 5-10 minut.
Drugi powód to brak fundamentalnej fachowej wiedzy o elektronarzędziach i silnikach. Przykład? Bardzo proszę, użytkownik kupuje wiertarkę z regulacją obrotów, włazi na dach i przykręca nią wkręty farmerskie. Efekt – wiertarka spalona po kilkunastu minutach. I przychodzi do sklepu z pretensjami, bo przecież wkręcał wiertarką o mocy 500W na wolnych obrotach? Ale nie wie taki Kowalski, że na najmniejszych obrotach ta wiertarka ma może 10% swojej mocy czyli 50W i śmiesznie niski moment obrotowy. Ale zaraz zaraz co to jest moment obrotowy? I tak można bez końca.
Zasadnicze informacje podczas obsługi elektronarzędzi plus zdrowy rozsądek.
       Nie należy przeciążać urządzenia. Do pracy używać należy elektronarzędzia, które są do tego przewidziane. Prawidłowo dobranym elektronarzędziem pracuje się w danym zakresie wydajności, lepiej i bezpieczniej. Nie należy używać elektronarzędzia, którego włącznik/wyłącznik jest uszkodzony. Elektronarzędzie, którego nie można włączyć jest niebezpieczne i musi zostać naprawione. Przed regulacją urządzenia, wymianą osprzętu lub po zaprzestaniu pracy narzędziem, należy wyciągnąć wtyczkę z gniazda i/lub usunąć akumulator. Ten środek ostrożności zapobiega przypadkowemu włączeniu się elektronarzędzia. Nieużywane elektronarzędzia należy magazynować w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie należy udostępniać narzędzia osobom, które go nie znają lub nie przeczytały instrukcji użytkowania, przepisów BHP. Używane przez niedoświadczone osoby elektronarzędzia są niebezpieczne. Konieczna jest należyta pielęgnacja elektronarzędzia. Należy kontrolować, czy ruchome części urządzenia działają bez zarzutu i nie są zablokowane ( tarcze do drewna, mieszadła do kleju, tarcza do cięcia metalu ), czy części nie są pęknięte lub uszkodzone w taki sposób, który miałby wpływ na prawidłowe działanie elektronarzędzia. Uszkodzone części należy przed użyciem urządzenia oddać do naprawy. Dużo wypadków spowodowanych jest przez niewłaściwą pielęgnację wiertarek. Należy stale dbać o ostrość i czystość narzędzi tnących. O wiele rzadziej dochodzi do zakleszczenia się narzędzia tnącego, jeżeli jest ono starannie utrzymane.      

 Zadbane narzędzia łatwiej się też prowadzi. Elektronarzędzia, osprzęt, narzędzia pomocnicze itd. należy używać zgodnie z rzeczywistymi zaleceniami. Uwzględnić należy przy tym warunki i rodzaj wykonywanej pracy.
Nieodpowiednie z przeznaczeniem użycie elektronarzędzia może doprowadzić do niebezpiecznych sytuacji.

 

Bezpieczeństwo podczas pracy z narzedziami - wstęp

Ocena użytkowników:  / 1

Podstawowe wskazówki bezpieczeństwa osób podczas pracy z różnymi elektronarzędziami (wiertarka, szlifierka kątowa, młot udarowy, pilarka, frezarka)
     Trzeba zachować szczególną ostrożność, wszelką robotę wykonywać troskliwie i z rozwagą. Nie należy używać strugarki, gdy jest się zmęczonym lub będąc pod wpływem narkotyków, alkoholu lub lekarstw. Moment nieuwagi przy użyciu elektronarzędzia może stać się przyczyną poważnych uszkodzeń ciała.Zawsze nosić osobiste wyposażenie ochronne i zawsze okulary ochronne. Noszenie osobistego wyposażenia ochronnego – maski przeciwpyłowej, rękawic ochronnych, obuwia z podeszwami przeciwpoślizgowymi, hełmu ochronnego lub środków ochrony słuchu (w zależności od rodzaju i zastosowania elektronarzędzia) – zmniejsza ryzyko obrażeń ciała, trzeba unikać niezamierzonego uruchomienia narzędzia. Przed wsadzeniem wtyczki do gniazdka i/lub podłączeniem do akumulatora, a także przed wzniesieniem lub przeniesieniem elektronarzędzia, należy upewnić się, że elektronarzędzie jest wyłączone. Trzymanie palca na wyłączniku podczas przenoszenia elektronarzędzia lub podłączenie do prądu włączonego narzędzia, może stać się przyczyną wypadków.

     Przed włączeniem elektronarzędzia, należy usunąć narzędzia nastawcze lub klucze. Przede wszystkim w wiertarkach z uchwytem na kluczyk! Narzędzie lub klucz, znajdujący się w obrotowych częściach urządzenia mogą doprowadzić do obrażeń ciała.
Należy wystrzegać się nienaturalnych pozycji przy pracy. Należy dbać o stabilną postawę przy pracy i utrzymanie równowagi. W ten sposób możliwa będzie lepsza kontrola elektronarzędzia w nieprzewidzianych sytuacjach.
Należy nosić odpowiednie ubranie. Nie powinno się nosić luźnego ubrania ani biżuterii. Włosy, ubranie i rękawice należy trzymać z daleka od ruchomych części. Luźne ubranie, biżuteria lub długie włosy mogą zostać porwane przez ruchome części.
Jeżeli istnieje sposobność zamontowania urządzeń odsysających i wychwytujących pył, należy upewnić się, że są one podłączone i będą prawidłowo użyte. Użycie urządzenia odsysającego pył może zmniejszyć zagrożenie pyłami w innym wypadku stosować maski przeciwpyłowe.
Trzeba zadbać o należyte oświetlenie w miejscu pracy. To tyle tytułem wstępu, pamietajmy żadna dyrektywa czy szkolenie nie zastąpi zrowego rozzsądku.

Maski na twarz przeciwpyłowe

Ocena użytkowników:  / 1

Witam
     W minionych czasach i nawet w współczesnych, pracownicy nie lubili wykonywać pracę w masce przeciwpyłowej lub w rękawicach. Było to uważane za rodzaj przywary, bo wszakże mocny mężczyzna jest niezniszczalny itd. Współcześnie coraz więcej osób pracujących fizycznie zaczyna zwracać uwagę na opiekę swojego ciała i zdrowia. Świadomość zagrożeń jest coraz większa i niesłychanie dobrze, bo zdrowie jest jedno i szybko można je zniweczyć a odzyskać trudno.
     Teraz niechęć do np. masek przeciwpyłowych może być konsekwencją czegoś innego. Z trudem można pracować w temperaturze 30 stopni z maską na twarzy przez pare godzin. I tu wynika problem odpowiedniego i dopasowanego sprzętu BHP, który nie będzie dokuczliwy w używaniu, i usprawni wydajność pracy przy równoległym zachowaniu funkcji ochronnej.
Rozpocznę od ochrony dróg oddechowych, czyli co poczAć żeby nie wdychać syfu. Najbardziej powszechnym sposobem jest korzystanie z masek filtracyjnych, bo dostarczanie powietrza czystego z dmuchawy jest kosztowne i o tym nie będę pisał.
Filtrowanie dotyczy: aerozoli stałych lub ciekłych – dla lepszego zrozumienia będę pisał pyły, par i gazów substancji szkodliwych (a jest ich współcześnie coraz więcej), i mieszanin pyłu (aerozolu) i gazu.
Jeżeli mamy do czynienia z pyłami o różnej wielkości to stosujemy :
Maski przeciwpyłowe jednorazowe lub maski przeciwpyłowe wielokrotnego użytku Tu jest temat nieco bardziej złożony dlatego poświęciłem mu aż 3 posty:

Maski wielokrotnego użytku opis ogólny, Dobór poczłaniaczy i filtropochłaniaczy do masek wielokrotnego użytku tu są dwie części i taki przykład bardzo konkretny instrukcja do zestawiu uniwersalnym przeciwgazowym .
Maski przeciwpyłowe jednorazowe, o tym będzie ten artykuł.
     To maski produkowane z włókniny filtracyjnej ( mnie kupować tanich masek z papieru, bo to jest pomyłka) stosowane w pracach związanych z zapyleniem np.: cięcie, szlifowanie, skuwanie gruzu lub cięcie tarczą diamentową, piaskowanie, przeładunek materiałów pylistych jak kasze, mąka, cement itp. Dotyczy rzecz jasna prac krótkookresowych. Maski takie nie powinno się stosować przez dłuższy czas, dlatego że podczas wydychania para wodna nawilża maskę i jednocześnie filtruje pyły. Tak zabrudzona maska jest doskonałym siedliskiem pleśni, grzybów i innych drobnoustrojów, jak ją założymy któryś tam raz to będziemy inhalować patogeny – nie polecam.
     Maski jednorazowe ze względu na swoja niską cenę są bardzo popularne, lecz wiele osób neguje ich skuteczność. Powodem jest użycie maski niedopasowanej, o dużych oporach oddechu błyskawicznie zapychającej się i o słabym komforcie używania. Na rynku jest wiele dobrych masek i każdy powinien indywidualnie próbować, my sprzedajemy polskie maski przeciwpyłowe wykonane z włókniny. Zalet tych masek to doskonałe dopasowanie do twarzy. Wszystko dzięki grubej puszystej włókninie, która jak się założy to super uszczelnia nawet jak mamy zmarszczki . Maski są robione w wersji z zaworkiem i bez, oraz w 3 klasach P1, P2 i P3. Na ogół na budowy idzie maska przeciwpyłowa P1 z zaworkiem.
Na rynku są tak jak pisałem wiele dobrych masek głównie miękkich, jedynie co, to radzę stronić od twardych, sztywnych masek zamiast takich lepiej założyć ścierkę na twarz, przynajmniej cos to da.

Blog i poradnik w jednym, duzo przydatnych informacji/a>