Instrukcja zestawu dla chemizatora

Ocena użytkowników:  / 0
SłabyŚwietny 

SECURA 2000 PEST zestaw ochronny dla chemizatorów.

■ Użytkowanie zestawu
• Półmaska Secura silikonowa lub neoprenowa wypozażona w filtropochłaniacz A1 P2 R D.
Najszybszą drogą przedostawania się substancji toksycznych do krwiobiegu jest układ oddechowy. Dlatego należy używać masek lub półmasek ochronnych z filtropochłaniaczami chroniącymi przed substancjami chemicznymi. Najbardziej odpowiednie ze względów użytkowych jak i ekonomicznych są półmaski. Prawidłowe stosowanie półmaski zabezpiecza w 100% użytkownika przed zatruciem toksycznymi środkami ochrony roślin.
Konstrukcja oraz użytkowanie zastosowanej w zestawie półmaski opisane są dokładnie w instrukcji nr IU-020/1/2010 dołączonej do półmaski będącej w zestawie.


• Kombinezon
Kombinezon jest wykonany z gęsto tkanego lub nieprzemakalnego materiału. Jednorazowe stosowanie kombinezonu zapobiega wtórnemu skażeniu środkami chemicznymi. Podczas przygotowanie cieczy użytkowych i ich rozlewania należy używać dodatkowej ochrony skóry w postaci nieprzemakalnych fartuchów ochronnych. Fartuch ochronny winien zakrywać ciało od ramion aż do butów.
Uwaga:
Nieprzemakalnego kombinezonu należy używać zawsze, gdy mgła lub rozpylona ciecz może zmoczyć ubranie robocze.
Należy pamiętać, że kombinezon jednorazowy po użyciu należy spalić. Stosuj ąc inne ubranie ochronne do prac ze środkami ochrony roślin trzeba je wyprać.
• Rękawice ochronne Podczas pracy ze środkami ochrony roślin należy zawsze używać rękawic ochronnych. Rękawice (bez ściągacza) muszą zakrywać przegub ręki. Do prac z środkami ochrony roślin stosuje się wyłącznie rękawice przeznaczone do tego celu, posiadające znak CE. Niedopuszczalne jest stosowanie rękawic podatnych na działanie rozpuszczalników zawartych w środkach ochrony roślin.
W trakcie większości prac z środkami ochrony roślin rękawy bluz winny być wyłożone na rękawice tak by nie dopuścić do ściekania cieczy do wnętrza rękawicy. Podczas prac wymagających podnoszenia rąk do góry rękawice należy wyłożyć na rękawy. Po skończonej pracy, ale przed zdjęciem rękawic należy je umyć w wodzie z mydłem by uniknąć skażenia rąk. Po zdjęciu rękawice należy moczyć w 3% roztworze podchlorynu sodu przez co najmniej dwie godziny (szczególnie po pracy z pestycydami). Rękawice powinny być dopasowane do wielkości dłoni tak by można je było swobodnie zdejmować bez konieczności przewracania na stronę zewnętrzną.
• Gogle
Gdy istnieje możliwość zetknięcia się preparatu z twarzą aszczególnie z oczami należy używać dobrze dopasowanych, niezaparowuj ących gogli lub przezroczystej osłony na twarz.
Jest to bardzo ważne przy przelewaniu odważaniu i odmierzaniu koncentratów oraz w trakcie pracy z pyłami lub rozpylonymi środkami ochrony roślin. Gogle i inne osłony twarzowe należy zawsze utrzymywać w czystości myjąc je w wodzie z mydłem i dezynfekuj ąc przez moczenie co najmniej dwie godziny w 3% roztworze podchlorynu sodu a następnie ponowne mycie w wodzie i suszenie na powietrzu.
Szczególną uwagę należy zwrócić na gumki mocujące gogle lub osłony. Są one często wykonane z materiału łatwo wchłaniaj ącego roztwory co powoduje konieczność ich częstej i regularnej wymiany.
• Nakrycie głowy
Podczas pracy z środkami ochrony roślin należy zawsze nosić nakrycie głowy. Może być to kaptur kombinezonu lub kapelusz z szerokim rondem zwłaszcza przy pracach w uprawach o wysokości przekraczaj ącej wzrost wykonawcy zabiegu. Kapelusze winny być jednorazowego użytku bądź wykonane z materiału pozwalaj ącego na łatwe mycie wodą z mydłem lub detergentem.
• Obuwie
Obuwie winno być wykonane z gumy bez podszewki. Ze względu na możliwość wchłaniania szkodliwych lub truj ących substancji podczas pracy za środkami ochrony roślin nie wolno używać butów ze skóry lub drelichu czy innego nasi ąkliwego materiału. Nogawki spodni musz ą być wyłożone na buty by uniemożliwić spływanie cieczy do wnętrza butów.
■ Przechowywanie
Zestawy należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, pozbawionych szkodliwych par i gazów, zapewniaj ącychutrzymanie temperatury - 5 do +40 oC i wilgotności względnej do 80%. Zestawy nie powinny być przechowywane razem z substancjami toksycznymi i działaj ącymi agresywnie na materiały, z których jest wykonana torba i opakowanie zestawu lub wydzielającymi nieprzyjemne zapachy. Niedopuszczalne jest przechowywanie zestawów w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub w odległości mniejszej niż 1 m od urządzeń grzejnych. Podczas transportu zestawy powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi.
■ Okres gwarancji
Producent gwarantuje zachowanie parametrów użytkowych zestawu przez okres 5 lat od daty produkcji pod warunkiem przechowywania półmaski w szczelnym opakowaniu fabrycznym. Po tym okresie lub każdorazowo w przypadku uszkodzenia (rozhermetyzowania) opakowania (rozerwanie, przedziurawienie) zestaw należy poddać przegl ądowi technicznemu i ponownej atestacji.
■ Ograniczenia w stosowaniu
Zestaw SECURA 2000 PEST nie może być używany jeżeli stężenie tlenu w powietrzu jest niższe niż 17%.
Zabrania się stosowania zestawu w kanałach, studzienkach, zbiornikach oraz pomieszczeniach zamkniętych o niewielkiej kubaturze.
■ Charakterystyka konstrukcji Zestaw SECURA 2000 PEST składa się z dwufiltrowej półmaski SECURA 2000 skompletowanej z dwoma filtropochłaniaczami typu 2041 A1P2 RD zapakowanymi w szczeln ą torbę wykonan ą z materiału barierowego zabezpieczaj ącą przed działaniem czynników zewnętrznych i atmosferycznych.
W skład zestawu wchodzą ponadto:
• kombinezon jednorazowego użytku z materiału chemo- i wodoodpornego, umożliwiaj ący oddychanie skóry,
• rękawice o dużej odporności chemicznej i mechanicznej, wewnątrz flokowane,
• gogle ochronne
• teczka do przechowywania i przenoszenia zestawu.
Uwaga: Dodatkowo podczas prac zaleca się stosować: nakrycie głowy, obuwie gumowe bez podszewki, fartuch gumowy, osłonę twarzy.
■ Wymagania
Elementy zestawu SECURA 2000 PEST są identyczne ze środkami ochrony indywidualnej będącymi przedmiotami świadectw zgodności:
• półmaska SECURA 2000 – CE 1437, certyfikat nr WE/S/1807/2011 z dnia 3 listopada 2011 r. wydany przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa;
• filtropochłaniacz 2041 A1P2 RD – CE 1437, certyfikat nr WE/S/1426/2009 z dnia 29 października 2009 r. wydany przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa;
• kombinezon MICROGARD 1500 – CE 0120, certyfikat nr 951067 wydany przez jednostkę notyfikowan ą SGS Yarsley
International Certification Sernice LTD, Trawers Way, Redhill, Surrey, RHI 2JN, United Kingdom;
• rękawice typu UNIVERSAL PLUS 87-650 – CE 0493, certyfikat nr 03204392 wydany przez jednostkę notyfikowan
ą CENTEXBEL, TECHNOLOGIENPARK 7, B-9052 ZWIJNAARDE;
• gogle typu ENHA 4304CC – CE 0070, certyfikat nr 0070-144-085-05-95-032 wydany przez jednostkę notyfikowan ą
INRS, Avenue de Bourgogne, B.P.n 27, 54501 Vandoevre CEDEX

Dziękujemy za zakup zestawu ochronnego SECURA 2000 PEST.
Zakupili Państwo nowoczesny produkt wysokiej jakości. Prosimy zapoznać się z niniejsz ą instrukcj ą, co pozwoli Państwu właściwie użytkować zestaw.
Niniejsza instrukcja przedstawia zasady korzystania z zestawu ochronnego SECURA 2000 PEST, koniecznego do bezpiecznego wykonywania następuj ących czynności:
• przygotowania cieczy użytkowych z truciznami nawet I i II klasy;
• opryskiwania na polu roślin niskich;
• podlewania roślin środkami ochrony roślin;
• opryskiwania sadów i chmielników;
• wysiewania granulatu na polach.
Należy pamiętać, że podczas pracy z chemicznymi środkami ochrony roślin najbardziej zagrożone są:
• drogi oddechowe i układ pokarmowy – dlatego konieczne jest stosowanie półmasek (respiratorów);
• oczy – dlatego należy używać okularów ochronnych zabezpieczaj ących oczy przed zanieczyszczeniem szkodliwymi substancjami;
• skóra a szczególnie ręce – dlatego należy używać rękawic i ubrań ochronnych zabezpieczaj ących przed szkodliwym działaniem substancji na skutek wchłaniania przez skórę.
Zestaw ochronny SECURA 2000 PEST chroni układ oddechowy, oczy i skórę przed szkodliwym działaniem środków ochrony roślin.
■ Wprowadzenie
Bezpieczne stosowanie środków ochrony roślin wymaga przestrzegania kilku podstawowych zasad:
• stosować preparaty chemiczne tylko wtedy, gdy jest to absolutnie konieczne i o ile jest to możliwe jako element zintegrowanych programów ochrony roślin;
• zapoznać się z instrukcj ą stosowania preparatu i bezwzględnie jej przestrzegać;
• nie dopuszczać dzieci w pobliże opryskiwaczy i aparatury służącej do przygotowywania cieczy użytkowej i miejsc składowania preparatów;
• przechowywać preparaty w oryginalnych opakowaniach, w oznakowanych szafach z dala od pożywienia i pasz;
• pracować z drugą osobą przy stosowaniu preparatów z klasy trucizn;
• przestrzegać zakazu jedzenia, picia i palenia tytoniu podczas pracy ze środkami ochrony roślin;
• nie przebywać na terenie świeżo opryskanych do czasu wyschnięcia preparatu (czas podany w instrukcji stosowania preparatu);
• użytkować właściwie sprzęt ochronny układu oddechowego, oczu i rąk).

 

Odsłony: 1821
Blog i poradnik w jednym, duzo przydatnych informacji/a>